Algemene voorwaarden

Protectcoat International B.V.

Bezoekadres:
Spinding 16
5431 SN Cuijk

Postadres:
5430 AA Cuijk

Telefoonnummer: 
+31 (0)85-06557979

Te bereiken op Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 68807473

Btw-identificatienummer: NL 857600734B01

Algemeen

Koper is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Protectcoat International BV.
De condities van een overeenkomst worden, met inachtneming van de volgende volzin, uitsluitend bepaald door de voorwaarden. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/ of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Protectcoat International BV zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien enige bepaling van de overeenkomst
(ten dele) nietig dan wel vernietigbaar mocht zijn dan dient die bepaling in zoverre buiten beschouwing te worden gelaten. In dat geval geldt dat een daarvoor in de plaats tredende regeling zal gelden die zoveel mogelijk beantwoordt aan de oorspronkelijke regeling en de bedoeling van partijen.

Deel 1

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen maken de voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten, aanbiedingen van koop, verkoop en levering van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of versterkt.

1.2 Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen wordt door Protectcoat International BV niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en levering niet van toepassing. 1.3 Tenzij en nadat de bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. 
1.4 Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die inkoopwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

1.5 Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerst aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2 offerte, adviezen en bestellingen.
2.1 Alle door een van de verkoper van Protectcoat International BV verstrekte (technische) adviezen, alsook ondersteuning en service al dan niet op locatie, een en ander in welke vorm dan ook. 
2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend.

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Protectcoat International niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door koper.

2.3 De koper is ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor gevraagde offerte (hoeveelheid liter(s) en eventueel andere informatie)

Alle (prijs)opgave of ander advies dient altijd door Koper schriftelijk aangevraagd te worden.

2.4Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover schriftelijk goedgekeurd (of) door Protectcoat International anderszins opdracht tot uitvoering aan een order wordt gegeven. Er kan op locatie tot een overeenkomst gekomen worden. Koper dient de bestelling schriftelijk te onderteken op het aflever bon/pakbon.

2.5 Alle opgave door Protectcoat International van getallen, maten, gewichten, en/of andere aanduidingen van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. Echter kan Protectcoat International niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 3 prijzen

3.1 Alle prijzen van Protectcoat International zijn uitgedrukt in euro’s netto contact zonder korting en ten tijde van levering exclusief omzetbelasting en overige verschuldigde wettelijke belastingen.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van koper de kosten van verzending, in-en uitvoerrechten en accijnzen alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van producten en het vervoer daarvan. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht eerdere gemaakte offertes en/of berekende prijs tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende
prijs uitgevoerd.

3.3 De prijzen van Protectcoat International zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden prijslijst. De door Protectcoat International gehanteerde prijzen zijn inclusief unit kosten, met uitzondering van pallets.

3.4 Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door Protectcoat International worden gecorrigeerd en doorberekend.

Artikel 4 betaling.

4.1 Tenzij anders overeengekomen is koper verplicht die hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum aan Protectcoat International te hebben betaald zonder aftrek van enige korting. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten. Koper heeft verder niet het recht om enige (betalings)-verplichtingen tegenover Protectcoat International op te schorten c.q. uit te stellen.

4.2 Alle betalingen zullen, naar keuze van Protectcoat International, op een door haar aan te wijzen bankrekening worden gedaan. Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% (een en een half) per maand.

4.3 Indien koper in gebreke blijft Protectcoat International gerechtigd het hem toekomende bedrag in rechte in te vorderen zonder dat enige verdere aanmaningen tot betaling wordt verlangd. Door niet voldoening is de gehele schuld terstond opeisbaar.

Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is Protectcoat International gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.

4.5 Protectcoat International heeft het recht alle koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleerd, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

4.6 Buiten het verschuldigde bedrag is Protectcoat International, gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

4.7 Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van een derde. Zij bedragen 15% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met opgelopen rente.

4.8 Protectcoat International is ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op de verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Protectcoat International op vergoeding van alle schade, kosten en interesse door.

Artikel 5 eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Protectcoat International tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van Protectcoat International aan koper door koper volledig zijn voldaan.

5.2 De goederen kunnen terstond door Protectcoat International worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Protectcoat International aanleiding heeft aan te nemen dat de Protectcoat International niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan terugname verbonden kosten zullen bij de koper in rekening gebracht worden.

5.3 Zolang Protectcoat International eigenaar van de producten is, zal koper Protectcoat International onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-)bedrag (dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten. Aan derden zal koper zo nodig onmiddellijk kenbaar maken dat Protectcoat International eigenaar is van de producten. Bovendien zal koper in dat geval Protectcoat International, op haar eerste verzoek vertellen waar de producten, waarvan Protectcoat International, eigenaar is, zich bevinden en Protectcoat International, desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimtes teneinde de producten in bezit te (doen) nemen.

Artikel 6 Levering

6.1 Protectcoat International heeft ten allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Een door Protectcoat International opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Protectcoat International relevante omstandigheden en, voor zover afhankelijke van derden, op de door die derde aan Protectcoat International verstrekte gegevens. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft koper geen recht op enige schade vergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Protectcoat International zal koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en koper zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na de kennisgeving afnemen.

6.2 Neemt koper de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Protectcoat International is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper op te slaan of deze aan derde te verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij weger van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval vermindert met de netto opbrengst van de verkoop aan vorenbedoelde derde. Speciaal voor Koper gefabriceerde producten en alle cementgebonden producten worden niet door Protectcoat International teruggenomen.

Artikel 7 overmacht.

7.1. Indien Protectcoat International door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
7.2. Indien de overmacht toestand 6 (zes) weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht toestand dit rechtvaardigt.
7.3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Protectcoat International als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
7.4. Onder overmacht van Protectcoat International wordt verstaan elke van de wil van Protectcoat International onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Protectcoat International kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Protectcoat International of haar toeleveranciers en/of bij het eigen en/of door derden verzorgde transport en/of het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen, zowel aan de zijde van Protectcoat International als aan de
zijde van haar toeleveranciers.

Artikel 8 Klachten

8.1. Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Protectcoat International worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

8.2. Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 15 (vijftien) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van adviezen schriftelijk aan Protectcoat International worden gemeld.

8.3. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerde gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegestaan op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en/of eigenschappen.
8.4. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 2 van dit artikel 8 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en
uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van de adviezen schriftelijk aan Protectcoat International worden gemeld. Koper dient zich van de houdbaarheidsdatum van de producten te vergewissen en zo nodig eerder dan de in de leden 2 en 4 van dit artikel 8 omschreven termijnen schriftelijk Protectcoat International melden.

8.5. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 8 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/ of adviezen

- niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of - materiaal en/of constructiefouten vertonen, of - niet behoorlijk functioneren, heeft Protectcoat International de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos

nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de

betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken dan wel koper ten dele te crediteren voor het in rekening gebracht advies. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Protectcoat International ter zake van haar verplichtingen volledig

terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Protectcoat International

8.6. Na het constateren van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/ of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
8.7. Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Protectcoat International in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/ of installatie.

8.8. Het staat Koper niet vrij de producten te retourneren voordat Protectcoat International daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Protectcoat International.

8.9. Indien Koper tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor Protectcoat International voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in lid 5 van dit artikel 8 omschreven verplichtingen.

8.10. Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op- of aanmerking is gesteld met betrekking tot het product/overeenkomst geldt dat, behoudens tegenbewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden. Koper kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij Protectcoat International ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht.
8.11. Het niet in acht nemen van enige verplichting in gevolge dit artikel 8 leidt tot verval van enige aanspraak van Koper, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.
8.12. De koper rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die door Protectcoat International zijn geleverd.

8.13 De ondeugdelijkheid van geleverde goederen kan door koper – met uitsluiting van elk andere bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de koper.

Artikel 9 Conform specificatie

9.1 Protectcoat International verzekert dat de producten voldoen aan de door Protectcoat International schriftelijk opgegeven specificaties, mits de producten
op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk worden gebruikt en opgeslagen en

alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens Protectcoat International uitgegeven laatste versie van technische Informatie- en/ of merkbladen,

(productveiligheids-) informatiebladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen.

9.2. De verplichtingen ter zake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.
9.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van koper door Protectcoat International opgegeven, staat Protectcoat International niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor Koper deze wenst te gebruiken.

9.4. Protectcoat International verzekert dat de schriftelijke adviezen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 8, met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Protectcoat International of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (productenaansprakelijkheid), is Protectcoat International
nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade die Koper ter zake van

(het gebruik en/ of de opslag van) producten en/ of adviezen mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/ of milieuschade en immateriële schade.
10.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Protectcoat International ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product en/ of voor het advies in rekening gebrachte kosten, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
10.3. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Protectcoat International of haar leidinggevend personeel, zal koper Protectcoat International vrijwaren tegen alle met (het gebruik van) de producten en adviezen verband houdende
aanspraken, van wie dan ook, voor zover deze aanspraken de aansprakelijkheid van
Protectcoat International ingevolge de voorwaarden overschrijden en zal hij Protectcoat International alle schade vergoeden die Protectcoat International lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1. Koper verkrijgt geen recht van eigendom met betrekking tot de producten en de adviezen.

11.2. Het is Koper niet toegestaan op de producten of daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
11.3. Protectcoat International verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Protectcoat International zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden.

11.4. Koper zal Protectcoat International onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Protectcoat International bevoegd daartegen mede namens Koper, die Protectcoat International ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Koper zal zich van al zulke maatregelen onthouden voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

Artikel 12 verzuim 

12.1. Indien koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper zonder ingebrekestelling
in verzuim en is Protectcoat International gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op
te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/ of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Koper, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Protectcoat International Koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval zijn de vorderingen van Protectcoat International onmiddellijk opeisbaar en is Protectcoat International zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Koper voldoende zeker is gesteld.
12.3. Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van Protectcoat International op grond van de wet en de overeenkomst. 

Artikel 13. Geschillen 

13.1. Op alle overeenkomsten en/ of rechtsverhoudingen, waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien

verstande dat Protectcoat International het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Koper aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (ISG) is uitgesloten (alsmede eventuele andere regelingen betreffende internationale koopovereenkomsten welke na deponeren van de Voorwaarden in Nederland zullen gelden, indien en voor zover uitsluiting van deze regeling rechtens mogelijk zal zijn).

Deel 2

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Dag: kalenderdag; Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Protectcoat International BV

Bezoekadres:

Spinding 16

5431 SN Cuijk

Postadres:

5430 AA Cuijk

Telefoonnummer:
+31 (0)85-06557979

Te bereiken op Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 68807473

Btw-identificatienummer: NL 857600734B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarde.
Kortingsvoucher:
De korting geldt alleen op de aankoop dat hoger is, dan het kortingsbedrag. 
Deze aanbieding is uitsluitend voor particulieren.
De aanbieding kan niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of korting.